زندگی دوباره
آرزویم تویی آقا
قالب وبلاگ

ماخذ شناسی امیل دورکیم به زبان فارسی(سید حسین میررضی)

tarikh-durkheim.jpg

همواره انجام تحقیقات اساسی نیازمند وجود منابع طبقه بندی شده در دسترس در آن رابطه است. بر این اساس ماخذشناسی علوم اجتماعی می تواند به مثابه راهنمایی در طراحی سیر مطالعاتی معقول و منظم برای دانشجویان، محققان و علاقه مندان این رشته باشد. جایگاه امیل دورکیم در پیدایش رشته جامعه شناسی و اهمیت نظریه های وی در تحقیقات اجتماعی و پراکندگی آثار وی، ما را واداشت تا ماخد شناسی امیل دورکیم به زبان فارسی را فراهم آورد. البته وجود این ماخذشناسی به زبان فارسی خواننده را بی نیاز از رجوع به منابع اصلی در رابطه با وی نمی کند. امیدوارم محتویات این ماخذشناسی بتواند تا حد زیادی مطالب و آثار احتمالی از و یا درباره وی را تحت پوشش قرار دهد.
      این ماخذشناسی از شش بخش زندگی نامه او، آثار امیل دورکیم، آثار درباره او، آثار درباره اندیشه او ( جامعه شناسی دین، مفهوم آنومی، روش شناسی، خودکشی، تقسیم کار)، پایان نامه ها درباره او، آثاری که در چهارچوب نظری خود از تئوری های دورکیم استفاده کرده اند، تشکیل شده است.  در بخش اول، آثاری که پیرامون زندگی امیل دورکیم به نگارش در آمده جمع آوری شده است. در بخش دوم، آثار ترجمه شده از وی در قالب کتاب و مقاله ذکر گردیده است. آثار اشاره شده در بخش سوم و چهارم درباره اندیشه وی است. بخش پنجم شامل پایان نامه هایی است که به طور مستقل درباره اندیشه های امیل دورکیم به نگارش درآمده اند. در بخش آخر به معرفی آثاری می پردازم که در تحلیل های خود از مبانی نظری امیل دورکیم بهره برده اند.
بی تردید این ماخذشناسی کامل نیست و بدون شک در خور نقد و جرح می باشد.

1 ) زندگی نامه او :
تنهایی، ح. الف، تاریخ جامعه شناسی، به کوشش جواد نکهت، تهران، فتح دانش، بی تا، ص 148-151

کوزر، لیوئیس، زندگی و اندیشه بزرگان جامعه شناسی، ترجمه : محسن ثلاثی، تهران، انتشارات علمی، 1373، ص 187- 243

آرون، ریمون، مراحل اساسی سیر اندیشه در جامعه شناسی، ترجمه باقر پرهام، تهران، علمی و فرهنگی، 1377، ص 359-457

2 ) آثار امیل دورکیم :
2 – 1 ) کتابهای او :
دورکیم ،امیل ، ق‍واع‍د روش‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی،‌ت‍رج‍م‍ه‌ ع‍ل‍ی محمدک‍اردان، ت‍ه‍ران‌، ‏ ز، ص‌ ۱۷۴
این کتاب در مقاله ملاحظاتی در باب‌ ترجمه‌ کتاب‌ قو‌ا‌عد روش‌ جامعه‌شناسی  به قلم  غلامعلی خشرو، منتشره 
در کیهان‌ فر‌هنگی، سال چهارم‌، شماره ۵ ، مرد‌اد ۱۳۶۶ ، صفحه‌: ۲۰-۲۱ مورد نقر قرار گرفته است.
منتقد انتقاداتی را به ترجمه فارسی این  کتاب وارد می نماید. نیز این کتاب توسط جواد
ق‍ائ‍دم‍ح‍م‍دی‌ در مقاله ای با نام ‏دورک‍ی‍م‌ و ق‍واع‍د روش‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌، ‏منتشره در ه‍م‍ش‍ه‍ری‌ ، (۱۰ م‍ه‍ر ۱۳۷۸): ص‌ ۶ مورد بررسی قرار گرفته است.

دورک‍م‌، ام‍ی‍ل‌، ت‍اری‍خ‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ت‍رب‍ی‍ت‌ در اروپ‍ا، م‍ت‍رج‍م‌ م‍ح‍م‍د م‍ش‍ای‍خ‍ی‌،‏ ت‍ه‍ران‌: ان‍ت‍ش‍ار، ۱۳۸۱.‏ ص‌ ۴۸۸ 
مترجم کتاب مقاله ای درب‍اره‌ س‍ی‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ و ت‍رب‍ی‍ت‌ در ای‍ران‌ نگاشته و به این کتاب ضمیمه نموده است. این کتاب در مقاله ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ منتشره در  ‏ای‍ران‌، (۹ اس‍ف‍ن‍د ۱۳۸۱) ص‌ ۱۰مورد بررسی قرار گرفته است.

دورک‍ی‍م‌، ام‍ی‍ل‌ ،ت‍رب‍ی‍ت‌ و ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌، ت‍رج‍م‍ه‌ ع‍ل‍ی‍م‍ح‍م‍د ک‍اردان‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ ‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌ ، ۱۳۷۶، ص‌ ۱۲۲، واژه‌ن‍ام‍ه‌

دورک‍ی‍م‌، ام‍ی‍ل‌ ، خ‍ودک‍ش‍ی، ت‍رج‍م‍ه‌ ن‍ادر س‍الارزاده‌ ام‍ی‍ری‌؛ وی‍راس‍ت‍ار غ‍لام‍ع‍ب‍اس‌ ت‍وس‍ل‍ی‌، ‏ت‍ه‍ران‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌، ۱۳۷۸، ‏ ب‍ی‍س‍ت‌ و ه‍ش‍ت‌، [۴۸۹] ص‌.ن‍ق‍ش‍ه‌، ج‍دول‌
در مقاله ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ج‍ه‍ان‌ م‍درن‌ نوشته مارتین اب‍رای‍ن‌، ترجمه: ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر  س‍ع‍ی‍دی‌، ‏اطلاع‍ات‌، (۲۵ م‍رداد ۱۳۸۴): ص‌ ۶ ، (۳۰ م‍رداد ۱۳۸۴): ص‌ ۶ این کتاب مورد بررسی قرار گرفته است.
دورکم، داوید امیل ،صور ابتدایی حیات مذهبی، تهران :  دانشگاه علامه طباطبایی ,1382، نه + 618 ص
این کتاب در سال 1383 با نام صور بنیانی حیات دینی با ترجمه باقر پرهام توسط نشر مرکز در تهران در 622 صفحه به چاپ رسیده است.


دورکیم، امیل، درب‍اره‌ ت‍ق‍س‍ی‍م‌ ک‍ار اج‍ت‍م‍اع‍ی، ت‍رج‍م‍ه‌ ب‍اق‍ر پ‍ره‍ام‌، ‏ب‍اب‍ل‌: ک‍ت‍اب‍س‍رای‌ ب‍اب‍ل‌، ۱۳۶۹، ‏ص‌ ۴۸۰
ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ ت‍ح‍ت‌ ع‍ن‍وان‌ "ت‍ق‍س‍ی‍م‌ ک‍ار اج‍ت‍م‍اع‍ی‌" ب‍ا ت‍رج‍م‍ه‌ ح‍س‍ن‌ ح‍ب‍ی‍ب‍ی‌ ب‍وس‍ی‍ل‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ق‍ل‍م‌ در س‍ال‌ ۱۳۵۹ در 488 صفحه ن‍ی‍ز م‍ن‍ت‍ش‍ر گ‍ردی‍ده‌ اس‍ت‌.

دورک‍ی‍م‌، امیل، ص‍ور ب‍ن‍ی‍ان‍ی‌ ح‍ی‍ات‌ دی‍ن‍ی، ت‍رج‍م‍ه‌ ب‍اق‍ر پ‍ره‍ام، ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر م‍رک‍ز، ۱۳۸۳، ‏ش‍ش‌، ص‌ ۶۲۲

دورکیم، امیل، ق‍واع‍د روش‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌، ت‍رج‍م‍ه‌ ع‍ل‍ی‍م‍ح‍م‍د ک‍اردان، ‏ت‍ه‍ران‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌، ۱۳۸۳، ص‌ ۱۵۵
این کتاب با نام قوانین و روشهای جامعه شناسی توسط عنایت الله شکیباپور، در تهران توسط انتشارات نیما در 312 ص به چاپ رسیده است. در مقاله ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ج‍ه‍ان‌ م‍درن‌ نوشته مارتین ابراین ترجمه: ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر  س‍ع‍ی‍دی‌، ‏اطلاع‍ات‌، (۲۵ م‍رداد ۱۳۸۴): ص‌ ۶ ، (۳۰ م‍رداد ۱۳۸۴): ص‌ ۶. این کتاب مورد بررسی قرار گرفته است.

‏دورک‍ی‍م‌، ام‍ی‍ل‌ ، ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ و ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی، ت‍رج‍م‍ه‌ ف‍رح‍ن‍از خ‍م‍س‍ه‌ای‌ ، ‏ت‍ه‍ران‌، ‏ده‌، ص‌ ۱۳۷

2- 2 ) مقالات او :
دورکم، داوید امیل، رابطه اخلاق و کارهای اجتماعی، ترجمه‏ی: باقر پرهام، گنجینه، شماره  35، سال 1382 صفحه : 124-127

دورکیم؛ امیل؛ احساس مذهبی در عصر حاضر؛ ترجمه سارا شریعتی؛ مجله انجمن جامعه شناسی ایران؛ دوره 5؛ شماره 2 ؛ تابستان 1383؛ ص 201 – 212
3 ) درباره امیل دورکیم :
ل‍ه‌م‍ان، ج‍ن‍ی‍ف‍ر، س‍اخ‍ت‌ ش‍ک‍ن‍ی‌ دورک‍ی‍م‌: ن‍ق‍دی‌ پ‍س‍اپ‍س‍ا س‍اخ‍ت‍ار گ‍رای‍ان‍ه، ت‍رج‍م‍ه‌ ش‍ه‍ن‍از م‍س‍م‍ی‌ پ‍رس‍ت‌، تهران، ن‍ی‌ ، ۱۳۸۴، ‏ص‌ ۳۴۵ ، ‏‬ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۳۲۹] - ۳۳۵

رویدل، داوود، بررسی تطبیقی نظریات ابن خلدون و دورکیم، نامه فرهنگ ، صفحه : 168- 172، شماره  48،  1382
این مقاله رویکردی تطبیقی در خصوص نظریات ابن خلدون جامعه‏شناس مسلمان و امیل دورکیم جامعه‏شناس غربی در مواردی چون منشا جامعه و تقسیم کار ، همبستگی اجتماعی و نظام اجتماعی و کارکردهای آن می باشد.

بهیان، شاپور، ‏امیل دورکیم : جامعه‌شناسی هنر، ‏شرق ، ۱۵ مرداد ۱۳۸۵: : ص ۲۱
‏این مقاله درباره آرای دورکیم پیرامون ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ه‍ن‍ر می با شد.

خ‍وش‍رو، غ‍لام‌ع‍ل‍ی، ‏ت‍ج‍دد و اخ‍لاق‌ در آث‍ار دورک‍ی‍م‌ و پ‍ارس‍ن‍ز، ‏ن‍ام‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌، س‍ال‌ ۵، ش‌ ۳، (پ‍ای‍ی‍ز ۱۳۷۴): ص‌ ۶۱ ـ ۶۶.

ترنر، اچ.، بیگلی، اچ.، پیدایش نظریه جامعه شناختی، ترجمه عبدالعلی لهسایی زاده، شیراز، مرکز نشر دانشگاه شیراز، بی تا، ص 351 – 421

کیویستو، پیتر، اندیشه های بنیادی در جامعه شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران، نی، 1378، ص 129- 151

ماس، هاینتس، تاریخ جامعه شناسی، ترجمه عباس محمدی اصل، بی جا، انتشارات حق شناس، بی تا، ص 119- 141

استونز، راب، متفکران بزرگ جامعه شناسی، ترجمه مهرداد میردامادی، تهران ، مرکز، ص 74- 93

سیف اللهی؛ سیف الله؛ جامعه شناسی :  اصول؛ مبانی و مسائل اجتماعی؛ گناباد؛ مرندیز؛ 1373؛ ص 64 – 67 

فرسار؛ احمد؛ جامعه شناسی : اصول؛ مبانی و نظریه پردازان؛ تهران؛ نشر اوحدی؛ 1377؛ ص 212 – 217

محسنی؛ منوچهر؛ جامعه شناسی عمومی؛ تهران؛ کتابخانه طهوری؛ 1374؛ ص 95 – 100

مساواتی آذر؛ مجید؛ مبانی جامعه شناسی؛ تبریز؛ انتشارات احرار؛ بی تا؛ ص 23 – 27

وثوقی؛ منصور؛ نیک خلق؛ علی اکبر؛ مبانی جامعه شناسی؛ تهران؛ خردمند؛ 1370؛ ص 82 – 86

طبیبی؛ حشمت الله؛ مبانی و اصول جامعه شناسی؛ جلد اول؛ تهران؛ کتابفروشی اسلامیه؛ 1358؛ ص 36 – 41

ادیبی؛ حسین؛ انصاری؛ عبدالمعبود؛ نظریه های جامعه شناسی؛ تهران؛ نشر دانژه؛ 1383؛ ص 67 – 76

آبراهام، جی. اچ، مبانی و رشد جامعه شناسی، جلد اول، ترجمه حسن پویان، تهران، چاپخش، 1363، ص 194 – 249

مرتضوی، جمشید، تاریخ جامعه شناسی، تهران، کتابفروشی تهران، بی تا، ص 257- 269

تنهایی، ح. ا.، درآمدی بر نکاتب و نظریه های جامعه شناسی، بی جا، نشر مرندیز، بی تا، ص 137 – 145

توسلی، غلامعباس، نطریه های جامعه شناسی، تهران، سمت، بی تا، ص 63-68

ریتزر، جرج، بنیانهای جامعه شناختی : خواستگاههای ایده های اساسی در جامعه شناسی، ترجمه تقی آزاد ارمکی، تهران، نشر سیمرغ، بی تا، ص 67-75

ریتزر، جرج، نظریه های جامعه شناسی، ترجمه احمدرضا غروی زاد، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، بی تا، ص 72-103

بودن، ریمون، مطالعاتی در آثار  جامعه شناسان کلاسیک، جلد 1، ترجمه باقر پرهام، تهران، مرکز،1384، ص 92-126

بودن،ریمون، مطالعاتی در آثار  جامعه شناسان کلاسیک ،جلد 2، ترجمه باقر پرهام،تهران،مرکز،1384،ص 84-160

چلبی، مسعود، جامعه شناسی نظم : تشریح و تحلیل نظریه نظم اجتماعی، تهران، نی، بی تا، ص 107-133

روسک، ژوزف، وارن، رولند، مقدمه ای بر جامعه شناسی، ترجمه بهروز نبوی و احمد کریمی، تهران، نشر کتابخانه فروردین، بی تا، ص 338 – 342

جمشیدیها، غلامرضا، پیدایش نظریه های جامعه شناسی، تهران، انتشارت دانشگاه تهران، ؟ ، ص 128- 143

نراقی، احسان، علوم اجتماعی و سیر تکوینی آن، تهران، نشر و پژوهش فرزان روز، 1379، ص 119- 176

پل ویلم، ژان، جامعه شناسی ادیان، ترجمه دکتر عبدالرحیم گواهی، نقد و بررسی : استاد محمد تقی جعفری، تهران، موسسه فرهنگی انتشاراتی تبیان، 1377، ص 18- 32

زیتلین،ایروینگ ام و دیگران، آیندده بنیان گزاران جامعه شناسی، ترجمه غلامعباس توسلی، تهران، قومس، ص 141-171

صدر نبوی، رامپور، بزرگان جامعه شناسی، تهران، افست پارت، بی تا، ص 146-151

آرون، ریمون، مراحل اساسی سیر اندیشه در جامعه شناسی، ترجمه باقر پرهام، تهران، علمی و فرهنگی، 1377، ص 359-457

کوزر، لیوئیس، زندگی و اندیشه بزرگان جامعه شناسی، ترجمه : محسن ثلاثی، تهران، انتشارات علمی، 1373، ص 187- 243

 تنهایی، ح. الف، تاریخ جامعه شناسی، به کوشش جواد نکهت، تهران، فتح دانش، بی تا، ص 148-151

راد، م‌ ، ب‍ررس‍ی‌ دی‍دگ‍اه‍ه‍ای‌ دورک‍ی‍م‌، ه‍ال‍ب‍واک‍س‌، م‍اک‍س‌وب‍ر، آل‍ف‍رد ش‍وت‍ز و ژرژ گ‍وروی‍چ‌، ‏ج‍ه‍ان‌ اس‍لام‌، (۱ ب‍ه‍م‍ن‌ ۱۳۷۳): ص‌ ۱۰ ، (۲ ب‍ه‍م‍ن‌ ۱۳۷۳): ص‌ ۹ ، (۳ ب‍ه‍م‍ن‌ ۱۳۷۳): ص‌ ۱۰.
‏در این مقاله مفاهیمی چون ف‍ره‍ن‍گ‌ ف‍ق‍ر، رف‍ت‍ار اج‍ت‍م‍اع‍ی، م‍ش‍ارک‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌، ان‍ح‍راف‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی، طب‍ق‍ات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی و دم‍وک‍راس‍ی‌ از دیدگاه دورکیم و سایر متفکرین ذکر شده در عنوان مقاله، مورد بررسی قرار می گیرد.

ک‍ل‍ه‍ر، س‍ی‍ن‍ا، ب‍ه‌ س‍وی‌ ت‍ف‍اوت‌ ـ س‍ی‍ری‌ در ج‍اذب‍ه‌ه‍ای‌ ف‍ک‍ری‌ ام‍ی‍ل‌ دورک‍ی‍م‌، ‏ه‍م‍ش‍ه‍ری‌، (۲۹ ب‍ه‍م‍ن‌ ۱۳۸۴): ص‌ ۱۱.
‏ این مقاله درباره نظرات دورکیم پیرامون جامعه سنتی و جامعه نوین از دیدگاه جامعه شناسی می با شد.

بریث‌ناچ ، سیموس ،جرم و مجازات از نظرگاه امیل دورکیم، ترجمه و تحقیق محمدجعفر ساعد، ‏تهران: خرسندی، ۱۳۸۶،  ۲۲۳ ص، ‏نمایه، ‏واژه‌نامه.

‏قطب ، محمد ،این سه نفریهودی ، [تهران ]  :  [مرکزنشرانقلاب]    ,[1359] ، 56 ص
موضوع این کتاب یهودی ستیزی است و مقصود از سه نفر یهودی، کارل مارکس،امیل دورکیم و زیگموند فروید می باشد.

گ‍ی‍دن‍ز، ان‍ت‍ون‍ی‌، دورک‍م‌، ت‍رج‍م‍ه‌ ی‍وس‍ف‌ اب‍اذری‌، ‏ت‍ه‍ران‌: خ‍وارزم‍ی‌، ۱۳۶۳، ‏ص‌ ۱۰۵،‬ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۱۰۳] - ۱۰۵

کرایب ، یان، نظریه اجتماعی کلاسیک: مقدمه ای بر اندیشه مارکس، وبر، دورکیم، زیمل ، تهران  :  آگه ، 1382 ، 481 ص

4 ) درباره اندیشه های او :
4 – 1 ) جامعه شناسی دین
بی نا، تاملی در نظریات جامعه‌شناسی دینی معاصر، نامه فرهنگ ،ش ۵۶ ، تابستان ۱۳۸۴: : ص ۱۷۲ - ۱۹۱
در این مقاله نظریات دورکیم در ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ دی‍ن مورد بحث قرار گرفته است

بی نا، ن‍ظری‍ه‌ دی‍ن‍ی‌ دورک‍ه‍ای‍م‌، ک‍ی‍ه‍ان‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، ش‌ ۵، (م‍رداد ۱۳۷۲): ص‌ ۸۲ - ۷۸.
‏در این مقاله در باره دین وت‍وت‍م‌پرستی در اندیشه دورکیم بحث شده است

‏ آق‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ج‍س‍ت‍اری‌ در ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ دی‍ن‌، ‏م‍ع‍رف‍ت‌، ش‌ ۲۰، (ب‍ه‍ار ۱۳۷۶): ص‌ ۳۳ ـ ۴۲،‏
در این مقاله آرا و اندیشه های ماکس وب‍ر، امیل دورک‍ی‍م‌، کارل م‍ارک‍س‌،مارتین اب‍رای‍ن‌ در جامعه شناسی دین بحث می شود.

اس‍لام‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن، ‏ره‍ی‍اف‍ت‌ دی‍ن‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ دورک‍ی‍م‌: ن‍ظری‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌، ‏ه‍ف‍ت‌ آس‍م‍ان‌، ش‌ ۱۹، (پ‍ای‍ی‍ز ۱۳۸۲): ص‌ ۴۹ ـ ۷۶.
‏در این مقاله افکار دروکیم از نقطه نظر ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ دی‍ن‌ مورد بحث قرار می گیرد.

بشیری، علی، تحلیل، بررسی و نقد نظریه توتم‌گروی امیل دورکیم در باب منشا دین، رسالت ، ۲۱ تیر ۱۳۸۵، ص ۱۷ – ۱۸
در این مقاله نظریات دورکیم در توتم پرستی ،دین و اعتقادات مذهبی مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.

ج‍واه‍ری‌ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ‏دی‍ن‌ از ن‍گ‍اه‌ دورک‍ی‍م‌، ‏ان‍ت‍خ‍اب‌، (۲۷ دی‌ ۱۳۷۹): ص‌ ۶.
‏در این مقاله دی‍ن، ت‍وت‍م‌ پرستی ، ارزش‍ه‍ای‌ اخ‍لاق‍ی‌ ، م‍ن‍اس‍ک‌ دی‍ن‍ی‌ و ج‍ام‍ع‍ه از نگاه دورکیم مورد بحث قرار می گیرد.‌

زح‍م‍ت‍ک‍ش‌، ح‍س‍ی‍ن‌ ، ع‍ق‍لان‍ی‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و دی‍ن‌ ـ س‍خ‍ن‍ی‌ پ‍ی‍رام‍ون‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ دی‍ن‍ی‌ م‍اک‍س‌ وب‍ر و ام‍ی‍ل‌ دورک‍ی‍م‌، ‏اب‍رار، (۳ اردی‍ب‍ه‍ش‍ت‌ ۱۳۸۴): ص‌ ۷.
‏در این مقاله افکار دورکیم از نقطه نظر جامعه شناسی دین بررسی می شود.

علمی، قربان، بررسی منشا دین از دیدگاه دورکیم و طباطبایی، مطالعات اسلامی. دوره : ، شماره : 59، بهار 1383، ص. 57 تـا 89. (1383)

لاشیئی، حسین، جامعه‌شناسی دینی، امیل دورکیم، ماکس وبر، کارل مارکس، پایان نامه(کارشناسی ارشد)--دانشگاه تهران، 1350،  332 صفحه، کتابنامه
این رساله، توضیح و تحلیل و نقد نظرگاههای جامعه‌شناختی دینی ”امیل دورکیم”، ”ماکس وبر” و ”کارل مارکس ” میباشد.

آقابابا، ابوالفضل، جامعه‌شناسی دین تئوریهای دورکیم و وبر، ص174، پایان نامه (کارشناسی ارشد) -- دانشگاه تربیت مدرس، 1364
این رساله تئوری های دورکیم و وبر را از نقطه نظر جامعه شناسی دین مورد بررسی قرار می دهد.

مک لولین، شون، دین، مراسم مذهبی و فرهنگ، ترجمه افسانه نجاریان، اهواز، رسش، 1383، ص 29-35
این کتاب در صفحات29-35نظریات دورکیم را درباره عملکرد مراسم مذهبی بیان می کند.

شجاعی زند، علیرضا، دین، جامعه و عرفی شدن: جستارهایی در جامعه شناسی دین، تهران، مرکز، 1380، ص 169-171
این کتاب در صفحات169-171 نظریات دورکیم را درباره دین بیان می کند.

4 - 2 ) مفهوم آنومی
رجب زاده احمد,کوثری مسعود،  آنومی سیاسی در اندیشه دورکیم ، علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز زمستان 1381; 19(1 (پیاپی 37)):31-45. 
مقاله حاضر می کوشد ضمن بررسی «نظریه آنومی دورکیم»، به مفهوم «آنومی سیاسی» که تاکنون کمتر مورد توجه جامعه شناسان به خصوص جامعه شناسان سیاسی قرار گرفته، بپردازد.

ممتاز فریده ، مفهوم کج رفتاری از دیدگاه دورکیم،  پژوهشنامه علوم انسانی تابستان 1380; -(30):75-85.
در این مقاله کوشش شده است تا دیدگاه دورکیم به عنوان اولین جامعه شناسی که با تحقیقات تجربی به بررسی کج رفتاری پرداخته مطرح شود
   
‌ مومنی، بهرام، بیگانگی و آنومی (بررسی تطبیقی دیدگاههای مارکس و دورکیم نسبت به مشکلات مدرنیته)
پایان نامه(کارشناسی ارشد)--دانشگاه گیلان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، 1382، به راهنمایی: فاروق خارابی؛ استاد مشاور: عباس محمدی اصل، 95صفحه، 
این تحقیق پژوهشی است نظری در باره نسبت میان بیگانگی و آنومی در اندیشه مارکس و دورکیم .


4 – 3 )روش شناسی:
 استیری، اکرم ، ‏این من نیستم : درباره هستی‌شناسی و روش‌شناسی امیل دورکیم، ‏همشهری ، ۱۵ شهریور ۱۳۸۵: : ص ۱۱

ص‍ادق‍ی‌ ، ش‍ه‍رزاد، گ‍ذری‌ ب‍ر ان‍دی‍ش‍ه‌ه‍ای‌ م‍اک‍س‌ وب‍روام‍ی‍ل‌ دورک‍ی‍م‌ "روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌ و ت‍ئ‍وری‌ ت‍غ‍ی‍ی‍ر اج‍ت‍م‍اع‍ی‌" ‏ت‍ه‍ران‌: ش‍ه‍رزاد ص‍ادق‍ی‌، ۱۳۷۹، ‏[۲۲۵] ص‌

جمشیدیها، غلامرضا، پیدایش نظریه های جامعه شناسی، تهران، انتشارت دانشگاه تهران، ؟ ، ص 128- 143
در این کتاب از صفحه 128تا 143 درباره روش شناسی دورکیم نیز بحث شده است.

4 – 4 ) خودکشی:
کامکار ، مهدیس، جباریان ، بتول ،خودکشی :فریاد اعتراض،خشم،انزجار،در اولین سمینار: همایش آسیبهای اجتماعی در ایران ، خرداد 1381

مددی ، مجید ،خودکشی ، محل دستیابی: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  ،1376
این تحقیق درباره کتاب خودکشی است.

‏علیوردی، اکبر، بررسی تطبیقی میزان خودکشی ، دانشگاه: نامشخص ، کارشناسی ارشد جامعه شناسی 1379
این رساله بعد جامعه شناختی پدیده خودکشی را مورد توجه قرار داده است.

4 – 5 ) تقسیم کار‏
‍ل‍ی‍ل‍ی‌ش‍ل‍ه‌ب‍ران‌، م‍ح‍م‍د، ‏ه‍م‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ از ن‍ظر دورک‍ی‍م‌، ‏رش‍د آم‍وزش‌ ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌، س‍ال‌ ۵، ش‌ ۱۹، (ب‍ه‍ار ۱۳۷۳): ص‌ ۲۲ ـ ۲۷، ۷۳.
‏در این مقاله با توجه به کتاب ت‍ق‍س‍ی‍م‌ ک‍ار اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ دورکیم مفاهیم سازگاری اجتماعی ، ارزش‍ه‍ای‌ اخ‍لاق‍ی و ن‍ظری‍ه‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ از دیدگاه وی مورد بررسی قرار می گیرد.

م‍ن‍ص‍ورک‍ی‍ای‍ی‌، ن‍ادر، ت‍راک‍م‌ و ت‍ق‍س‍ی‍م‌ ک‍ار از ن‍ظر دورک‍ی‍م‌، ‏ه‍م‍ش‍ه‍ری‌، (۱ دی‌ ۱۳۷۹): ص‌ ۶، (۳ دی‌ ۱۳۷۹): ص‌ ۶

5 ) پایان نامه ها درباره او:
صادقی، شهرزاد، مقایسه تئوری تغییر اجتماعی ماکس وبر و امیل دورکیم ؛ پایان نامه (کارشناسی‌ارشد) - دانشگاه تربیت مدرس، 1374  به راهنمایی: غلامعباس توسعلی، 154 صفحه،کتابنامه،
این رساله به مقایسه آراء ماکس وبر و امیل دورکیم درباره تحول اجتماعی معطوف بوده و وجوه اختلاف و اشتراک را که از ضروریات پژوهشهای تطبیقی است مورد توجه قرار می‌دهد.

شریفی، طاهر، بررسی دیدگاههای مطرح درجامعه شناسی دین ( وبرودورکیم)، کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی-تهران، استاد راهنما: توسلی، غلامعباس ،122 ص،1376

6 ) آثاری که در چهاچوب نظری خود از تئوری های دورکیم استفاده کرده اند:
7 – 1 ) پایان نامه:
علیوردی، اکبر، بررسی تطبیقی میزان خودکشی ، دانشگاه: نامشخص ، کارشناسی ارشد جامعه شناسی، 1379
این رساله بعد جامعه شناختی پدیده خودکشی را مورد توجه قرار داده است.

امانت ، حمید ،بررسی عوامل اجتماعی بزهکاری نوجوانان در تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی - تربیت مدرس، کارشناسی ارشدجامعه شناسی، استاد راهنما: مسعود چلبی، 1373
چهار چوب نظری تحقیق بر اساس نظریه های عوامل اجتماعی - فرهنگی با رهیافت خانواده ،تئوریهای اجتماعی انحراف(انحراف فرهنگی،کنترل اجتماعی،تئوری فشار)،تئوری دورکیم و عده ای از نظریه پردازان دیگر می باشد.

زارعی کیایی ،علی، علل بزهکاری نوجوانان و توصیف و تبیین آن در سطح استان گیلان ، دانشگاه گیلان ، کارشناسی ارشدجامعه شناسی ، 1377
دراین رساله محقق با استفاده از نظریه های دورکهایم ، مرتون ، لمرت ، باکر، ساترلند، به ارائه فرضیه ها و تنظیم پرسشنامه مبادرت کرده است .

زمانی پور، خلیل، بررسی رابطه از هم گسیختگی خانواده فقر اقتصادی و اعتیاد با جرایم سرقت و فروش مواد مخدر، دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد جامعه شناسی، 1366
دراین رساله محقق در تاریخچه و سیر تحولات نظریه های جامعه شناسی کجرفتاری نظریات کسانی چون دورکیم،مرتن و مارکس را در خصوص کجرفتاری اورده است.

نبوی ، سیدعبدالحسین، بررسی عوامل اجتماعی - اقتصادی موثر در شیوع جرایم شهری اهواز، دانشگاه: نامشخص ، استاد راهنما: مصطفی ازکیا ،1374    
در چارچوب تئوریک این رساله  از نظریات کسانی چون دورکیم،وبر،توتبس،اسملر و پارسونز که هر کدام جامعه را از نظر بسیاری از ویژگیها،به دو دوره تقسیم می کنند و خصوصیات هر کدام را تقریباً در مقابل هم قرار می دهند استفاده می کند.

فتحی ، منصور، عوامل خانوادگی موثر بر فرار دختران از خانه، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی علامه طباطبائی ، کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی ، استاد  راهنما: انور صمدی راد، استاد مشاور: منیرالسادات میربهاء ،  1382
چارچوب نظری این رساله از میان تئوریهای مختلف جامعه شناسی (دورکیم،هیرشی و ساترلند) بهره برده است.

نوفل، مینو السادات، تاثیر اشتغال زنان بر اجتماعی شدن فرزندان، دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبائی ، کارشناسی ارشد مدیریت امور فرهنگی ، استاد راهنما: محمدحسین پناهی، استاد مشاور: عذرا جاراللهی ، 1376
دراین رساله از نظریه امیل دورکیم و جرج هربرت مید بهره برده شده است.

محمدپرست دیگه سرائی ، حسین ، بررسی خودکشی و عوامل موثر بر آن در شهرستانهای تالش ، رضوانشهر و ماسال، کارشناسی ارشد جامعه شناسی ، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی ، استاد راهنما: محمد عبداللهی ، استاد مشاور: پرویز عبادیان، 1379
چهارچوب نظری این رساله  ترکیبی از دورکیم ، تافلر ،هنری و شورت، کاوان و پورتر فیلد بوده است.

گیویان ، عبدالله، بررسی آنومی (علل ) و عوامل موثر بر آن در میان دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، 1372  
در این رساله محقق با استفاده از نظریه های دورکیم ، مرتن ، سیمن ، هگل ، مارکس ، وبر ، لئواشتروس به ارائه فرضیه ها و تنظیم پرسشنامه مبادرت کرده است.

صنعت کار ، اختر،  بررسی وضعیت (فردی ، خانوادگی ، تحصیلی ) دانشجویان و تاثیر آن بر انتخاب رشته و شهر تحصیلی ، کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشگاه گیلان، 78 13
در این رساله محقق با استفاده از نظریه دورکیم ، سی رایت میلز، اشرف ، ژان ژاک روسو، مبادله ، به ارائه فرضیه ها و تنظیم پرسشنامه مبادرت کرده است.

بخت آور ، هما، تاثیرات منفی فقر در وضعیت تحصیلی دانش آموزان دختر سال های اول دبیرستان، دانشگاه اصفهان، دانشکده ادبیات، بی تا
محقق با استفاده از نظریه های مارکس، اشتاین ، هیرشمن ، میردال ، دورکیم ، پارسونز ، وبر و مانهایم به ارائه فرضیه ها و تنظیم پرسشنامه مبادرت کرده است .

جمشیدی ، ستاره ، بررسی عوامل اجتماعی موثر بر انحراف زنان و دختران آسیب دیده و در معرض آسیب مراکز بازپروری بهزیستی (استان تهران )، کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشگاه کرمان ،1378
در این رساله محقق با استفاده از نظریه دورکیم ، مرتون و ساترلند به ارائه فرضیه ها و تنظیم پرسشنامه مبادرت کرده است .

محمد نبی، مریم ، بررسی عوامل اجتماعی موثر بر انحرافات زنان، کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی، دانشگاه شهید بهشتی ، 1375
 در این رساله محقق با استفاده از نظریه های دورکیم ، مرتون ، کلواردواهلین ، کوهن، ماتزا و هیرستی به ارائه فرضیه ها و تنظیم پرسشنامه مبادرت کرده است.

علپوردی، اکبر، بررسی تطبیقی میزان خودکشی در ایران و سایر کشورهای جهان ، مجری (سازمان):وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی [دولتی] بی تا،
در این تحقیق سعی شده است تا با استفاده از نظریه‌های جامعه‌شناختی که در زمینه علل خودکشی وجود دارد. به ویژه نظریه دورکیم - سهم عوامل اجتماعی مؤثر بر تغییرات میزان خودکشی تبیین شود.

جلیلی ، مهناز، بررسی عوامل موثر بر بزهکاری نوجوانان در شهر شیراز، کارشناسی ارشد  جامعه شناسی ، دانشگاه شیراز ، 1372
در این رساله محقق با استفاده از نظریه های دورکیم ، مرتن ، آلبرت کوهن ، به ارائه فرضیه های و تنظیم پرسشنامه مبادرت کرده است.
 
صفدری ، سلمان، رضایت اجتماعی و عوامل موثر بر آن، کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی، دانشگاه: شهید بهشتی، 1374
در این رساله محقق با استفاده از نظریه های داروندورف و گافمن ، دورکیم ، جونز ، دیویس ، هارولد کلی ، پارسونز ، مرتون، هومنز،فستینگر به ارائه فرضیه ها و تنظیم پرسشنامه مبادرت کرده است.

گودرزی ، مسحن، بررسی پیوند رابطه اجتماعی و میزان رضامندی در شهر تهران، کارشناسی ارشد جامعه شناسی ، دانشکده علوم اجتماعی- تهران، 1374
در این رساله محقق با استفاده از نظریه های مارکس ، زیمل ، دورکیم ، وبر و سیمن به ارائه فرضیه ها و تنظیم
پرسشنامه مبادرت کرده است.

نایبی، هوشنگ، سنجش میزان احساس خوشبختی سرپرستاران خانوارهای تهرانی، کارشناسی ارشد  جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، 1374
در این رساله محقق با استفاده از نظریه های اینگلهارت ، محسنی تبریزی ، مارکس ،تونیس ، مرتن ، وبر ، دورکیم به ارائه فرضیه ها و تنظیم پرسشنامه مبادرت کرده است .

ربانی خوراسگانی ، علی،  بیگانگی اجتماعی بهمراه بررسی موردی بیگانگی در بین پذیرفته شدگان مراکز آموزشی علامه حلی تهران در سال 72-1371، کارشناسی ارشد  جامعه شناسی، دانشگاه تهران، 1371
در این رساله محقق با استفاده از نظریه های روسو، مارکس، میلر ، دورکیم ، مرتن ، شریعتی و مطهری به ارائه فرضیه ها و تنظیم پرسشنامه مبادرت کرده است.

قنبری ، محمد، بررسی میزان از خود بیگانگی دانش آموزان و عوامل موثر بر آن ( تحقیقی در دبیرستان های پسرانه مناطق 8و9 تهران )، کارشناسی ارشد جامعه شناسی ، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی ، 1376
در این رساله محقق با استفاده از نظریه های ملوین سمین ، دورکیم ، مرتون ، مارکس ، فروم ، مانهایم و هابرماس ، پارسونز و وبر به ارائه فرضیه ها و تنظیم پرسشنامه مبادرت کرده است.

گیویان ، عبدالله، بررسی آنومی (علل ) و عوامل موثر بر آن در میان دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، 1372  
در این رساله محقق با استفاده از نظریه های دورکیم ، مرتن ، سیمن ، هگل ، مارکس ، وبر ، لئواشتروس به ارائه فرضیه ها و تنظیم پرسشنامه مبادرت کرده است.

انوری ، حمیدرضا، پژوهشی راجع به تقدیر گرایی و عوامل تاریخی اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و اقتصادی موثر بر آن، کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی  ، 1373
در این رساله محقق با استفاده از نظریه های آنومی دورکیم ، راجرز، شوتز، شلر ، هوسرل و وبر به ارائه فرضیه ها و تنظیم پرسشنامه مبادرت کرده است.

عظیمی هاشمی ، مژگان،عوامل موثر بر عام گرایی ، کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی ،دانشگاه شهید بهشتی ، 1373
 در این رساله محقق با استفاده از نظریه های زیمل ، دورکیم، پتربلاو، مید و پیاژه به ارائه فرضیه ها و تنظیم پرسشنامه مبادرت کرده است.

حاجیلری ، علیرضا، بررسی تطبیقی تغییر ارزش های اجتماعی مردم ایران در مطبوعات سال های 1360 و 1375، کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، 1377
در این رساله محقق با استفاده از نظریه های گی روشه ، هانینگتون ، دورکیم ، اسملسر ، سوروکین و برینتون به ارائه فرضیه ها و تنظیم پرسشنامه مبادرت کرده است.

قنبری ، علی، عوامل اجتماعی موثر بر نیازهای جوانان (شهر اهواز)، کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، 1375
در این رساله محقق با استفاده از نظریه های آداب اجتماعی سامنر، موریس دبس ، تئوری شناخت نیازها ، هوندریش ، هرتف و پارسونز ، مارکوزه و هابرماس، دورکیم ، هالبواکس، هرزبرگ، به ارائه فرضیه ها و تنظیم پرسشنامه مبادرت کرده است .

لقمانیان ، زهرا، بررسی جامعه شناختی تصویر زن در فرهنگ ایرانی، کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی، دانشگاه الزهرا،1377
در این رساله محقق با استفاده از نظریه های پارسونز ، گافمن ، بلومر ، دورکیم ، گیدنز ، پارکین ، لینتون ، گری بکر به ارائه فرضیه ها و تنظیم پرسشنامه مبادرت کرده است.

اصغری فرد ، اعظم السادات، بررسی تطبیقی شکل غالب بر الگوی همبستگی اجتماعی در میان اقوام ایرانی ترک و لر و عوامل اجتماعی موثر بر شکل گیری این نوع همبستگی، کارشناسی ارشد  جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی، 1375
در این رساله محقق با استفاده از نظریه های گی روشه ، هانینگتون ، دورکیم ، اسملسر ، سوروکین و برینتون به ارائه فرضیه ها و تنظیم پرسشنامه مبادرت کرده است.
 
نبئی، شیدا، بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر باروری در روستای ولیان، کارشناسی ارشد جمعیت شناسی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، 1371
در این رساله  محقق با استفاده از نظریه های کارکردگرایی ، دورکیم و پارسونز به ارائه فرضیه ها و تنظیم پرسشنامه مبادرت کرده است.

هنرور، الهه، پویشی جامعه‌شناختی بر پدیده جادو به همراه تحقیقی در شهر مشهد،(کارشناسی ارشد) - دانشگاه تهران، به راهنمایی: باقر ساروخانی ، 140 صفحه، جدول، نقشه، کتابنامه،  1372
این رساله از نظریات دورکیم اسنفاده کرده است.

رحمانی، جبار، "مناسک عزاداری" و "گفتمان کربلا "در دین‌ورزی اقشار فرودست شهری، کارشناسی ارشد مردم شناسی، دانشکده علوم اجتماعی-تهران، استاد مشاور: منیژه مقصودی، استاد راهنما:ابراهیم فیاض، 271 ص، 1384 
مبنای تئوریک این تحقیق نظریات دورکیم( دین به عنوان "امر اجتماعی" ) و کلیفورد گیرتز ( دین به مثابه " نظام فرهنگی") می باشند

محمدپرست دیگه سرائی ، حسین ، بررسی خودکشی و عوامل موثر بر آن در شهرستانهای تالش ، رضوانشهر و ماسال، کارشناسی ارشد جامعه شناسی ، دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبائی ، استاد راهنما: محمد عبداللهی ، استاد مشاور: پرویز عبادیان، 1379
چهارچوب نظری این رساله  ترکیبی از دورکیم ، تافلر ،هنری و شورت، کاوان و پورتر فیلد بوده است.

7 – 2 ) مقالات:
بشیریه ، حسین، زمینه های اجتماعی بحران سیاسی در ایران معاصر،در نشریه داخلی: فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی شماره 16،1384، 137 ص،
در بخش دوم  این مقاله بااستفاده از مفهوم آنومی در جامعه شناسی دورکهایمی پیامدهای ناشی از ضعف نمادهای انفعال و بی تفاوتی بعنوان جغرافیایی فرهنگ و اخلاق و سیاست در ایران معاصر توضیح دادهشده اند.

شیانی ، ملیحه، محمدی، محمدعلی ،تحلیل جامعه‌شناختی احساس آنومی اقتصادی در میان جوانان، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، 1386، شماره 25،11 ص،
یافته‌های این  پژوهش منطبق با نظریه‌های جامعه‌شناختی به ویژه آراء دورکیم و مرتون می باشد

7 – 3 ) تحقیقات:
کلدی ، علیرضا، گراوند، اردشیر،بررسی علل خودکشی در شهرستان کوهدشت، دی 1381، 275ص
اساس نظری این مطالعه، نظریه دورکیم درباره خودکشی است

محسنی تبریزی ، علیرضا، خودکشی در استان ایلام، موجود در  دانشگاه تهران- علوم اجتماعی ، 1372
این تحقیق با استفاده نمونه های متداول خود کشی خصوصاً نمونه شناسی دورکهایم و ماریس به بررسی خود و انواع خودکشی و همچنین اشکال وجود ترکیبی آنها می پردازد.

به نقل از سایت ناصر فکوهی

[ سیزدهم خرداد ۱۳۸۷ ] [ ۱۹ بعد از ظهر ] [ زندگی دوباره ] [ ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

قرآن کتاب مهارت های زندگی ست .
پاسخهایمان را در آیات قرآن کنکاش کنیم.
یا علی
موضوعات وب
امکانات وب

رمان